Tuesday, February 10, 2009

Kenòn:we’s takewennaté:ni okarahshón:’a nè:ne wátstha kaya’tarahstányon akaká:raton. Wa’ketshén:ri ne kí:ken karonwarà:ke, nè:ne tsi tkaya’tárha nityawé:non. Heroes yena’tónhkwa. Wa’tewáteratste ok wa’katerò:roke táhnon akwáh tsi wa’kenòn:we’ne. Tókat nonwén:ton sénha aonkenaktó:take, á:kehre kakarakwé:kon takewennaté:ni.